doniczki produkcyjne

Muzyka

Je?eli chodzi o termin muzyki jest to nic innego jak sztuka organizacji strun g?osowych w czasie. Jest to bardzo znana dziedzina sztuk pi?knych, która wp?ywa na psychik? cz?owieka przez d?wi?ki. Warto równie? wspomnie? o tym, ?e d?wi?ki to z kolei struktury fal akustycznych, które maj? odpowiednio dobran? cz?stotliwo?? i amplitud? raz cisz? pomi?dzy nimi. Jest to bardzo wa?na sprawa z tego wzgl?du, ?e muzyka oddzia?y wuje na ?wiadomo?? cz?owieka i taki jest jej w?a?nie cel. Jest to zjawisko odbierane subiektywnie zale?nie od indywidualnych sk?onno?ci, wcze?niejszych do?wiadcze? czy te? spo?ecznych kryteriów warto?ci. Na to jaka muzyka nam si? podoba wp?ywa wiele czynników, które ci?gle ulegaj? zmianom. Nie mo?emy zapomina? o tym, ?e muzyka jest to równie? przejaw ludzkiej kultury. To w?a?nie ona towarzyszy?a cz?owiekowi w jego pracy czy te? w czasie wielu zabaw. Na pocz?tku by?a ??czona z ta?cem i ze s?owem. Z czasem wykszta?ci?a si? jako jedna z dziedzin indywidualnych sztuki i zdobywa?a popularno?? po?ród szerokiego grona ludzi.