Klasyfikacja muzyki

Klasyfikacja muzyki jest to podzia?, którego mo?na dokona? na wiele sposobów. Pozwala on w ?atwy sposób odró?ni? ró?ne formy muzyki jak i równie? daje jasny obraz tego jak powinien ten podzia? wygl?da?. W zwi?zku z czym jego rola w muzyce mo?e odgrywa? naprawd? wa?n? rol? w zwi?zku z czym warto jest wi?c mie? to na uwadze ju? teraz. Dzi?ki mo?liwo?ciom jakie daje nam wspó?czesna muzyka mo?emy wyró?ni? wiele podzia?ów: ze wzgl?du na form? przekazu, ?rodki wykonawcze, ilo?? wykonawców, przeznaczenie, cechy formalne i genetyczne. Warto równie? wspomnie? o takim podziale jak podzia? ze wzgl?du na cechy stylistyczne, który z kolei dzieli si? na muzyk? ró?nych epok. Jest to wi?c szeroka dziedzina naszego ?ycia, która nie da si? ukry? jest ?ci?le zwi?zana z nami od zawsze. Ju? w prehistorycznych czasach tworzono muzyk? wykorzystuj?c do tego naturalne narz?dzia takie jak muszle czy te? ko?ci. Z biegiem lat i dzi?ki rozwojowi technicznemu dzi? mo?emy s?ucha? muzyki, która tworzona jest dzi?ki nowoczesnym urz?dzeniom, które ci?gle rozwijane s? o nowe dodatki.