Muzyka rozrywkowa

Muzyka rozrywkowa dzieli si? na wiele nurtów. Jest to bardzo rozwini?ty od?am muzyki w zwi?zku z czym mo?emy wyró?ni? wiele rodzajów muzyki rozrywkowej poczynaj?c od pop, country, rockowej pochodnej, muzyki tanecznej, klubowej, rapu, bluesa, soulu, reggae, jazzu, muzyki latynoskiej, samby, salsy po muzyk? ludow?. W zwi?zku z czym jest to wiele od?amów, które s? ciesz? si? zdecydowanie wi?ksz? popularno?? od muzyki klasycznej czyli powa?nej. Wielu ludzi zarówno tych m?odych jak i starszych ma swój ulubiony gatunek muzyczny, który s?ucha. Muzyka rozrywkowa to równie? adaptacja wielu motywów etnicznych z ró?nych miejsc na ?wiecie, np.: rozrywkowa muzyka arabska czy te? irlandzka. Muzyk? rozrywkow? cechuje przede wszystkim ludyczno?? i spontaniczno??. Warto równie? wspomnie? o swobodzie interpretacji co wielu s?uchaczy ceni sobie w tego rodzaju muzyce. Nie da si? ukry?, ?e dzielenie muzyki rozrywkowej jest niezwykle trudne z tego wzgl?du, ?e wiele utworów ci??ko jest jednoznacznie zaklasyfikowa?.