doniczki produkcyjne

Polska muzyka rozrywkowa

Polska muzyka rozrywkowa to przede wszystkim podzia? na muzyk? popularn?, taneczn? i utylitarn?. Do tego typu dziedziny bardzo cz?sto zalicza si? równie? muzyk? aktorsk?, piosenk? kabaretow? czy te? poezj? ?piewan? lub jazz. Obejmuje ona wiele dziedzin muzyki rozrywkowej jednak nie da si? ukry?, ?e cieszy si? zdecydowanie wi?ksz? popularno?ci? od muzyki klasycznej. Je?eli chodzi o okres w czasie, którego muzyka rozrywkowa rozwin??a si? najpr??niej to z pewno?ci? b?d? to czasy mi?dzywojenne. Powstawa?y wtedy zespo?y i liczne utwory taneczne jak i równie? muzyka ludowa. Kiedy to po II Wojnie ?wiatowej rozwin??a si? komunikacja rodzima piosenka zacz??a cieszy? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?. Kiedy to w latach sze??dziesi?tych w nurcie muzyki m?odzie?owej pojawi? si? bigbit sta? si? on wyrazem buntu i nonkonformizmu. Do tego typu zespo?ów nale?a?y: Blackout, Niebiesko-Czarni i Skaldowie oraz tacy wokali?ci jak Czes?aw Niemen, Piotr Szczepanik i Tadeusz Wo?niak. S? to prawdziwe gwiazdy polskiej sceny muzyczne, których piosenki s? ponadczasowe i ?piewane przez ró?ne pokolenia.